Informācija par Latvijas Komercbanku asociācijas ombudu

1. Ja klients ir saņēmis no bankas negatīvu atbildi uz sūdzību par bezskaidras naudas līdzekļu kredīta pārvedumiem un darījumiem ar elektroniskajiem maksāšanas līdzekļiem, klients ir tiesīgs iesniegt sūdzību izskatīšanai Latvijas Komercbanku asociācijas ombudam, ja sūdzība atbilst visām zemāk minētajām pazīmēm.


2. Latvijas Komercbanku asociācijas ombuds izskata tikai tās sūdzības, kas atbilst visām sekojošām pazīmēm:

 • Sūdzību iesniedzis klients, kas nav kredītiestāde vai finanšu iestāde;
 • Sūdzība ir par bezskaidras naudas līdzekļu kredīta pārvedumiem vai darījumiem ar elektroniskajiem maksāšanas līdzekļiem;
 • Sūdzība ir par Latvijā reģistrētās kredītiestādes rīcību;
 • Darījuma apmērs (acīmredzami saistītu darījumu kopējais apmērs), par kuru ir sūdzība, nepārsniedz 50 000 EUR;
 • Sūdzība neskar jautājumus par dokumentu viltojumiem;
 • Sūdzība neskar jautājumus par kredītiestāžu cenrāžu pamatotību, par kredītlimita piesķiršanu, atcelšanu vai grozīšanu, par kredītlimita noteikumiem un citus līdzīgus jautājumus;
 • Klients iepriekš bija griezies kredītiestādē ar tāda paša satura pretenziju, bet mēneša laikā no pretenzijas iesniegšanas (nosūtīšanas) dienas klients no kredītiestādes nav saņēmis viņa pretenziju apmierinošu atbildi;
 • Tiesā vai šķīrējtiesā nav celta prasība par sūdzībā minēto priekšmetu;
 • Klients nav griezies ar tāda paša satura sūdzību Patērētāju tiesību aizsardzības centrā;
 • Ombudam iepriekš netika iesniegta tā paša klienta sūdzība par sūdzībā minēto priekšmetu.


3. Sūdzība jānoformē rakstveidā atbilstoši prasībām, kādas nosaka "Kārtība, kādā Latvijas Komercbanku asociācijas ombuds izskata kredītiestāžu klientu sūdzības (reglaments)" (Reglaments). To jāadresē un jāiesniedz Latvijas Komercbanku asociācijas ombudam Pērses ielā 9/11, Rīgā LV-1011.


4. Sūdzībā jānorāda:

 • Ziņas par sūdzības iesniedzēju: fiziskai personai - vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīves vietu, juridiskai personai - nosaukumu, pilnu adresi, reģistrācijas numuru;
 • Kredītiestādes, par kuru tiek iesniegta sūdzība, nosaukumu;
 • Sūdzības saturu un prasīto;
 • Apstākļus, kas apstiprina sūdzību.


5. Sūdzībā jāiekļauj:

 • Sūdzības iesniedzēja apliecinājumu, ka viņs ir iepazinies ar Reglamentu un Nolikumu par Latvijas Komercbanku asociācijas ombudu;
 • Sūdzības iesniedzēja lūgumu izskatīt sūdzību atbilstoši Reglamenta noteikumiem;
 • Sūdzības iesniedzēja atļauju kredītiestādei atklāt ombudam informāciju par sūdzības iesniedzēja konta stāvokli un viņam sniegtajiem finanšu pakalpojumiem tādā apjomā, kādā tas ir nepieciešams sūdzības izskatīšanai;
 • Sūdzības iesniedzēja apliecinājumu, ka tiesā vai šķīrējtiesā nav celta prasība par sūdzībā minēto priekšmetu, un ka viņs nav griezies ar tāda paša satura sūdzību Patērētāju tiesību aizsardzības centrā.


6. Iesniedzot sūdzību, sūdzības iesniedzējam jāiemaksā Latvijas Komercbanku asociācijas šķīrējtiesas kontā drošības nauda 17,24 EUR apmērā. Ja ombuds sūdzību pilnīgi vai daļēji apmierina, drošības naudu atmaksā sūdzības iesniedzējam. Ja ombuds sūdzību atstāj bez izskatīšanas, sūdzības pārbaudes lietu izbeidz vai sūdzību noraida pilnā apmērā, drošības naudu neatmaksā.


7. Sūdzības iesniedzējs savai sūdzībai pievieno:

 • Sūdzības iesniedzēja identifikācijas dokumenta kopiju;
 • Pretenzijas kopiju, ar kuru sūdzības iesniedzējs ir griezies kredītiestādē;
 • Kredītiestādes atbildi uz šo pretenziju, ja atbilde tika saņemta;
 • Pierādījumus, ka pretenzija tika iesniegta kredītiestādē, ja nav pievienota kredītiestādes atbilde;
 • Līgumu, kura sakarā radies strīds;
 • Dokumentus, uz kuriem sūdzības iesniedzējs atsaucas savā sūdzībā;
 • Dokumentu, kas apliecina drošības naudas samaksu;
 • Dokumentu, kas apliecina sūdzības noraksta nosūtīšanu kredītiestādei.


8. Ombuds ir neatkarīgs savu lēmumu pieņemšanā. Ombuda lēmumam ir rekomendējošs raksturs.


9. Papildus informācija, kā arī "Nolikums par Latvijas Komercbanku asociācijas ombudu" un "Kārtība, kādā Latvijas Komercbanku asociācijas ombuds izskata kredītiestāžu klientu sūdzības (Reglaments)" ir atrodami Latvijas Komercbanku asociācijas mājas lapā internetā: Ombuds.