Korporatīvā sociālā atbildība

 

Jānis Buks, Nordea bankas vadītājs Latvijā:

"Korporatīvā sociālā atbildība ir būtiska mūsu stratēģijas un uzņēmuma identitātes sastāvdaļa. Tā ir dziļi balstīta mūsu biznesa praksē un uzņēmuma vērtībās. Mēs uzskatām, ka nodrošināt ilgtspējīgu uzņēmuma attīstību un konkurētspēju, kā arī sasniegt labus biznesa rezultātus ilgtermiņā iespējams, tikai dzīvojot saskaņā ar uzņēmuma vērtībām un īstenojot atbildīgu biznesa praksi.”

Definīcija

Korporatīvo sociālo atbildību Nordea definē kā labu biznesa praksi, kas demonstrē uzņēmuma vērtības un principus, parāda, ka uzņēmums brīvprātīgi ir iekļāvis sociālās, vides un cilvēktiesību vērtības savā ikdienas darbībā un attiecībās ar uzņēmumā iesaistītajām pusēm – darbiniekiem, klientiem, partneriem, u.c. Sociālā atbildība ietver arī ieguldījumu vietējās sabiedrības attīstībā. Mēs ņemam vērā visu ieinteresēto pušu intereses, pieņemot kā īstermiņa, tā ilgtermiņa lēmumus.

Vīzija

Nordea ir klientu pirmā izvēle ne vien augstvērtīgo pakalpojumu, bet arī atbildīgās biznesa prakses dēļ.

Dimensijas

Nordea redz savu korporatīvo sociālo atbildību un īsteno dažādas aktivitātes četrās galvenajās dimensijās: uzņēmuma, sabiedrības, biznesa vides un dabas perspektīvā.

Darba grupa

Korporatīvās sociālās atbildības principu integrēšanai uzņēmuma ikdienas darbā nepieciešams mērķtiecīgs un neatlaidīgs darbs, ko veic īpaši izveidota darba grupa. Tā kā korporatīvā sociālā atbildība ir dziļi integrēta mūsu uzņēmējdarbībā un ikdienas aktivitātēs, tad darba grupas sastāvā darbojas vairāki vadošie uzņēmuma darbinieki no dažādām struktūrvienībām, uzņemoties konkrētus pienākumus un atbildību.

Politikas

Nordea Ētikas kodekss ir balstīts uz 10 Apvienoto Nāciju organizācijas Globālā līguma kustības principiem.

Galvenie no tiem:
Augsti integritātes un godības komercprakses standarti;
Pret klientiem atbildīga uzņēmējdarbība;
Ētiska darbinieku uzvedība

Aicinām skatīt pilnu Nordea Ētikas kodeksu saitē šeit.

Papildu informācijai aicinām sazināties ar Signi Lonerti, Nordea bankas Komunikācijas departamenta vadītāju Baltijas valstīs, rakstot signe.lonerte@nordea.com

Rasmuss Pētersons, Kredītu departamenta vadītājs:

„Mūsu pakalpojumi ir uzticami, viegli saprotami, caurspīdīgi un videi draudzīgi. Nordea vadmotīvs ir – būt atbildīgam naudas izsniedzējam."

Atbildīgs naudas izsniedzējs

Nordea rūpīgi izvērtē katru aizdevumu un klienta iespējas to atmaksāt. Savu klientu interesēs banka noraida augsta riska kredītu pieprasījumus, sniedzot pamatotu argumentāciju un konsultāciju līdzsvarotas kreditēšanas jomā.

Saviem mājokļa kredītu klientiem Nordea piedāvā veidot „drošības spilvenu” - uzkrājumus vismaz 3 mēnešalgu apmērā, lai nodrošinātos pret neparedzētām situācijām nākotnē. Šobrīd gandrīz 6% mūsu hipotekāro kredītu klientu veido šādus uzkrājumus un plānojam, ka viņu skaits pieaugs.

Elektroniskie maksājumi

Nordea bankā vairāk nekā 90% klientu maksājumi tiek veikti elektroniski. Tas ir labākais rādītājs Baltijas valstīs (Lietuvā 49%, Igaunijā 47%). Tādā veidā mūsu darbs kļūst efektīvāks un samazinās dažādu resursu, piemēram, papīra un elektroenerģijas patēriņš.

Finanšu plānotājs

Viens no veidiem, kā rūpēties un stiprināt savu labklājību, ir prasme plānot savas finanses. Tāpēc esam izveidojuši īpašu finanšu plānošanas rīku, ar kura palīdzību ikvienam ir iespēja vienkāršā un ērtā veidā pārvaldīt savas finanses un sasniegt uzstādītos mērķus. Vairāk skatīt www.finansuplanotajs.lv

Klientu lojalitātes un apmierinātības indekss

Nordea darbu atzinīgi novērtē privātpersonas un uzņēmumi. Katru gadu tiek veikti mērījumi, lai noskaidrotu klientu apmierinātību ar pakalpojumiem, servisu un sadarbību kopumā. Vidēji šis indekss svārstās no 74 līdz 80, ko vērtējam kā augstu rādītāju.

Nordea vērtības

Pievienošanās Latvijas komercbanku sociālai hartai

2015. gada 1.oktobrī Nordea banka pievienojusies Latvijas Komercbanku asociācijā izstrādātajam finanšu nozares  pašregulācijas dokumentam - Banku sociālai hartai.
Banku sociālās hartas dokuments pieejams saitē šeit.

Nordea Grupas korporatīvās sociālās atbildības politika un stratēģijas dokumenti

Zigmārs Valtmanis, Personāla daļas vadītājs Latvijā

"Darbinieki ir mūsu vērtība uz uzņēmuma spogulis. Vēlamies redzēt savu darbinieku apmierinātu un lojālu pret savu darba devēju - profesionāli ar izteiktu motivāciju un pašinicaitīvu. Tādēļ sniedzam pretī izaugsmes, kompetenču un profesionalitātes attīstības iespējas. Strādājam uz "abpusēji izdevīgiem" noteikumiem - īstais darbinieks pie īstā darba devēja."

Darbinieku apmierinātības indekss

Darbinieku apmierinātība, lojalitāte un lepnums par Nordea kā darba devēju ir indikatori, kas parāda, vai uzņēmuma atbildības izpratne un izpausmes sasniedz darbiniekus. Katru gadu tiek veikts Nordea darbinieku apmierinātības pētījums (ESI – Employees Satisfaction Index), kas palīdz atrast, kā uzņēmumam kļūt par vēl labāku darbavietu.

Nordea Latvijas filiāles darbinieku apmierinātības indeksa vērtējumi vairākās kategorijās ir ievērojami augstāki nekā grupas vidējie rādītāji. 

Ģimenei draudzīgs komersants

Nordea banka ir saņēmusi statusu ”Ģimenei draudzīgs komersants”, ko Labklājības ministrija sadarbībā ar ”Ilgtspējas indeksu” piešķir tiem darba devējiem, kuru darbības politika un pakalpojumi ir draudzīgi bērniem un ģimenēm. Vairāk informācijas skatīt šeit.

"Nordea māja” saņēmusi arī augstāko invalīdu un viņu draugu apvienības „Apeirons” apbalvojumu „Zelta kruķis”, ko pasniedz humānākajām ēkām jeb tām ēkām, kurās neierobežota pārvietošanās nodrošināta ikvienam – arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

 
 

Signe Lonerte, Komunikācijas departamenta vadītāja Baltijas valstīs:

"Mūsu sociālā atbildība ir dot, pilnveidot un attīstīt, kļūstot par svarīgu sabiedrības atbalsta punktu."

Ģimenes atbalsta centrs Lejasstrazdi

Ar Lejasstrazdu bērniem Nordea saista sirsnīga draudzība jau kopš 2004. gada. Kopīgs laiks, jaunas pieredzes gūšana, dalīšanās ar zināšanām mūs vieno un ir abpusēji svarīgi. Kopā ar Lejasstrazdu bērniem kopīgi gatavojam Nordea Jaunā gada svētku dāvanas.

Asociācija Dzīvesprieks

Par saviem draugiem saucam arī Dzīvesprieka jauniešus, kas nonākuši grūtībās vai palikuši bez vecāku atbalsta. Kopš 2005. gada esam snieguši palīdzīgu roku materiālo lietu nodrošināšanā un vēl svarīgāk, dažādu dzīvei nepieciešamo iemaņu apgūšanā. Dzīvesprieka draugu grupa regulāri organizē sporta spēles, ekskursijas vai vienkārši sirsnīgu kopā būšanu. Vairāk skatīt www.dzivesprieks.lv

Resursu centrs sievietēm Marta

Kopš 2006. gada Nordea ir ciešās draugu attiecībās ar resursu centru sievietēm Marta. Mums ir izdevies īstenot virkni veiksmīgu projektu, lai novērstu darba un cilvēktiesību pārkāpumus, veicinātu sieviešu iesaistīšanos politikā, mazinātu cilvēku pirkšanas un pārdošanas problēmas, seksuālo ekspluatāciju. Vairāk skatīt www.marta.lv.

Sabiedrības izglītošana

Mēs redzam Latvijas kā valsts izaugsmi izglītotā un zinošā sabiedrībā. Ieguldījums konkurētspējīgā izglītībā ir būtiska Nordea sociālās atbildības sastāvdaļa. Vairāk skatīt šeit.

Nordea biznesa skola "No idejas līdz investoram"

Nordea piedāvā īpašu mācību programmu jaunajiem uzņēmējiem, lai palīdzētu viņiem sekmīgi attīstīt savu biznesu un iedrošinātu īstenot perspektīvas biznesa idejas. Tās ir profesionāļu vadītas nodarbības, koučinga un mentoringa konsultācijas, tikšanās ar potenciālajiem investoriem, kontaktu un pieredzes apmaiņa, lai smeltos noderīgas zināšanas veiksmīga biznesa attīstībai. Vairāk skatīt šeit.

Brīvprātīgā darba diena

Mūsu darbinieki ir Nordea vērtīgākais resurss. Mēs lepojamies ar viņu profesionālajām zināšanām, tāpēc mērķtiecīgi veicinām darbinieku iesaistīšanos viņiem nozīmīgu sabiedrisku darbu veikšanā.

Brīvprātīgā darba diena ir Nordea apmaksāta darba diena ikvienam bankas darbiniekam kāda sabiedriska darba veikšanai. Tā var būt iesaistīšanās Dzīvesprieka draugu grupā, vides sakopšanas talka, sabiedrības izglītošana finanšu jomā vai gada pārskata gatavošana kādai sabiedriskai organizācija. Darbinieks pats izvēlas sev nozīmīgu projektu. Kopā tās ir daudzas darba stundas, ko Nordea iegulda, lai īstenotu patiesi labus darbus.

 

Jānis Buks, Mazo un vidējo uzņēmumu departamenta vadītājs:

“Mēs saprotam, ka tikai auglīgā un stabilā vidē iespējams veidot sekmīgu uzņēmējdarbību. Tāpēc par savu mērķi esam izvirzījuši aktīvi darboties, lai sakārtotu un padarītu pārredzamāku apkārtējo biznesa vidi.”

Līdzdalība asociācijās

Atbildīgu biznesa praksi mēs īstenojam ar aktīvu līdzdalību dažādu nozaru profesionālajās asociācijās. Nordea mērķis ir Latvijas uzņēmējdarbības vides uzlabošana, un esam gatavi uzņemties iniciatīvu, lai sasniegtu redzamus, izmērāmus rezultātus.

Līdzdalība tirdzniecības kamerās

Nordea banka aktīvi līdzdarbojas piecās ārvalstu tirdzniecības kamerās: Zviedrijas tirdzniecības palātā, Dānijas tirdzniecības palātā, Norvēģijas tirdzniecības palātā, Amerikas tirdzniecības palātā, Somijas tirdzniecības palātā. Mūs interesē nepārtraukta lietu virzība, cīņa ar izaicinājumiem un kopīga diskusija. Tāpēc mēs atbalstām reālu rīcību un aktīvu darbošanos, ar savu piemēru aicinot arī citus īstenot kopīgi izvirzītos mērķus.

Sadarbība ar valsts un pašvaldību institūcijām

Biznesa un valsts institūciju mijiedarbība veido un stiprina Latvijas ekonomiku. Nordea mērķtiecīgi atbalsta valsts pārvaldes centienus ekonomiskās situācijas un biznesa vides uzlabošanā. Mēs sniedzam ekspertu konsultācijas un īstenojam kopīgus projektus ar valsts un pašvaldību institūcijām.

Nordea ekonomikas apskats Economic Outlook

Nordea analītiķi un ekonomikas eksperti par aktuālo Latvijas, Baltijas un pasaules ekonomikā. Regulāros ceturkšņa apskatos ar jaunākajām ekonomikas tendencēm un prognozēm var iepazīties www.nordea.lv/nordealive

Nordea naudas skola

Lai celtu vispārējo Latvijas iedzīvotāju finanšu izglītības līmeni, Nordea banka  radījusi īpašu finanšu izglītības programmu - Nordea naudas skola. Tās mērķis ir uzlabot sabiedrības zināšanas finanšu jomā. Nordea finanšu treneru komanda izglīto personīgo finanšu plānošanā un sniedz padomus, kā vairot ienākumus ilgtermiņā. Finanšu zināšanu rokasgrāmata un praktiski testi zināšanu pārbaudei pieejami www.nordea.lv/naudasskola

 

Ivars Šmits, Nordea Finance Latvia valdes priekšsēdētājs:

"Mēs uzskatām, ka visam ir jābūt līdzsvarā. Tas nozīmē, ja tu tērē, tad tev arī jāuzkrāj. Ja kaut ko saņem, tad arī jādod. Arī attiecībās ar apkārtējo dabu. Mums ir būtiski dzīvot tīrā un zaļā vidē."

Nordea māja – zaļās arhitektūras un būvniecības paraugs

Nordea galvenā biroja māja K. Valdemāra ielā 62 ir funkcionāla un kvalitatīva A klases biroja ēka, kas atbilst visām galvenajām vides prasībām. Ekspertu skatījumā tā atzīta par zaļas arhitektūras un būvniecības paraugu, kurā apkures, ventilācijas un apgaismošanas sistēmas demonstrē augstākos ilgtspējīgas ēkas apsaimniekošanas principus.

Eko birojs

Kopš 2011. gada Nordea izmanto Eko biroja atkritumu šķirošanas pakalpojumus. Esam apņēmušies vismaz uz pusi samazināt ikdienā izmantoto papīra daudzumu un palielināt otrreiz pārstrādājamā papīra īpatsvaru, rādot pozitīvu piemēru arī citiem.

Nordea korporatīvie velosipēdi

Kopš 2012. gada Nordea darbinieki pārvietojas ar bankas korporatīvajiem velosipēdiem. Gada laikā tiek veikti vairāk nekā 1000 braucieni, lai dotos pie klienta vai ar kolēģiem kopīgās pusdienās. Mēs nodrošinām ērtus apstākļus velosipēdu izmantošanai: drošības aprīkojumu, velosipēdu novietnes un dušas darba telpās. 2012. gadā Rīgas domes Satiksmes departaments un velosipēdistu vortāls Veloriga.lv piešķīra Nordea bankai statusu „Draudzīgs velosipēdistam” kategorijā „Velo satiksmi veicinošs uzņēmums”.

Nordea and the environment
Nordea Sustainability Policy

Korporatīvās sociālās atbildības pārskats 2015. gadam

Korporatīvās sociālās atbildības pārskats 2014. gadam


Korporatīvās sociālās atbildības pārskats 2013. gadam


Korporatīvās sociālās atbildības pārskats 2012. gadam


Korporatīvās sociālās atbildības pārskats 2011. gadam