Noteikumi par mājas lapas izmantošanu

Noteikumi par www.nordea.lv mājas lapas izmantošanu:

Pirms sākat izmantot sekojošo mājas lapu (Mājas Lapa), rūpīgi izlasiet šos noteikumus. Izmantojot Mājas Lapu, jūs piekrītat zemāk izklāstītajiem noteikumiem un apņematies tos ievērot. Atsevišķi Mājas Lapas dokumenti un sadaļas var būt pakļauti īpašiem noteikumiem, kas tiek piemēroti papildus šiem noteikumiem. Elektronisko pakalpojumu izmantošana tiek pakļauta Vispārīgajiem noteikumiem par pakalpojumiem, kas pieejami ar Elektroniskajiem identifikācijas kodiem.

Pakalpojuma sniedzējs neuzņemas nekādu atbildību par šī pakalpojuma un Mājas Lapas saturu. Pakalpojuma sniedzējs nedod nekādas garantijas attiecībā uz Mājas Lapu vai tās saturu. Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības jebkurā laikā mainīt Mājas Lapas saturu, kā arī pārtraukt brīvas pieejas nodrošināšanu tai. Pakalpojuma sniedzējs neatbild par jebkāda veida izdevumiem vai zaudējumiem, kas radusies šīs Mājas Lapas izmantošanas rezultātā, arī ja pakalpojuma sniedzējam vai tā pārstāvim ir bijis zināms par kļūdām Mājas Lapā.

 

Pakalpojuma sniedzēji

Mājas Lapa var ietvert pakalpojumus, ko sniedz gan Nordea Bank Finland Plc, kuras vārdā Latvijas Republikā darbojas Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle (Banka), gan citas sabiedrības, kas ietilpst Nordea AB (publ) grupā. Šajā nozīmē visas grupā ietilpstošās sabiedrības var tikt sauktas par pakalpojuma sniedzējiem. Informāciju par Nordea AB (publ) grupu un tajā ietilpstošām sabiedrībām var atrast Internetā: www.nordea.com.

 

Informācija par pakalpojuma sniedzēju

Primārais pakalpojuma sniedzējs ir:
Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle
Valdemāra iela 62, Rīga LV-1013, Latvija
UR reģistrācijas numurs 000348676
Tālrunis 67 096 096
E-pasts info@nordea.lv

Latvijas Bankas licence kredītiestādes darbībai Nr.157, izsniegta 2000.gada 16.martā.
Bankas komercdarbību uzrauga Latvijas Republikas Finanšu un kapitāla tirgus komisija, tālrunis 67 774 800.

 

Citi pakalpojuma sniedzēji

Mājas Lapa var ietvert arī pakalpojumus, ko sniedz citas Nordea AB (publ) grupā ietilpstošas sabiedrības, kā arī grupā neietilpstošas sabiedrības. Informācija par šiem pakalpojumu sniedzējiem noradīta līgumos par konkrēto pakalpojumu sniegšanu vai citos pakalpojuma sniedzēja publicētos materiālos.

 

Ierobežojumi attiecībā uz mājas lapas izmantošanu un juridisko spēku

Informācija, kas tiek sniegta Mājas Lapā nekādos apstākļos nav uzskatāma par kāda no pakalpojuma sniedzējiem padomu, piedāvājumu pirkt vai pārdot, vai rekomendāciju, izņemot gadījumus, kad Banka nepārprotami ir noteikusi pretējo. Šis noteikums īpaši attiecas uz tām jurisdikcijām, kur likumdošana aizliedz izteikt piedāvājumus, dot padomus vai rekomendācijas. Mājas Lapa un tajā atrodamā informācija ir paredzēta ekskluzīvi Latvijas Republikai, ja vien nepārprotami nav norādīts pretējais. Informācija, kas tiek sniegta Mājas Lapā, nav uzskatama par informācijas sniedzēju saistošu piedāvājumu (oferti), ja vien saistībā ar šo informāciju nepārprotami nav norādīts pretējais. Informācija, kas tiek sniegta Mājas Lapā, nav uzskatama par piedāvājumu, padomu vai rekomendāciju pirkt vai pārdot vērtspapīrus vai citus finanšu instrumentus. Jebkādas juridiski saistošas attiecības vienmēr balstās uz atsevišķa līguma par pakalpojuma sniegšanu noteikumiem. Banka var dot padomus nodokļu jautājumos un saistībā ar ieguldījumiem. Banka neuzņemas atbildību par jebkādām, pamatojoties uz Bankas padomiem, veiktām darbībām vai radusies zaudējumiem.

 

Trešo personu sniegta informācija

Visas Mājas Lapā izvietotās saites ir dotas tikai informatīviem mērķiem. Pakalpojuma sniedzējs neuzņemas atbildību par jebkāda veida informāciju, ko sniedz vai publicē trešās personas, pat ja informācija ir pieejama ar Mājas Lapā izvietotas saites palīdzību. Trešās personas pašas atbild par nepieciešamās informācijas publicēšanu savās mājas lapās, un pakalpojuma sniedzējs neatbild par jebkādu nepietiekamu vai nepatiesu informāciju.

 

E-pasts internetā

Mājas Lapas lietotājiem tiek atgādināts, ka ar publiska tīkla palīdzību nosūtītu elektroniskā pasta ziņojumu konfidencialitāte netiek garantēta. Lietotāji nedrīkst ar elektroniskā pasta starpniecību nodot Bankai konfidenciālu informāciju. Banka un citi pakalpojumu sniedzēji neuzņemas izpildīt rīkojumus, kas tiek nosūtīti ar publiska elektroniskā pasta starpniecību. Ja klients pieprasa, Bankai ir tiesības nosūtīt vispārīgu informāciju uz klienta noradīto elektroniskā pasta adresi. Banka neizņemas atbildību par jebkādiem zaudējumiem, kas radusies saistībā ar šādā veidā nosūtītas informācijas pazušanu vai pārveidošanos.

 

Nemateriālās tiesības

Nordea AB (publ) grupā ietilpstošām sabiedrībām vai, gadījumā, ja tas ir nepārprotami norādīts, - trešajām personām, pieder visas autortiesības uz Mājas Lapu. Visas autortiesības ir nodrošinātas attiecībā uz jebkuru valsti. Mājas Lapas satura pilnīga vai daļēja publicēšana, reproducēšana, nodošana vai glabāšana ir aizliegta, izņemot gadījumu, kad ir saņemta attiecīgās tiesības īpašnieka atļauja sādai darbībai. Sis aizliegums neattiecas uz informācijas glabāšanu datora atmiņā vai izdruku tikai personīgai lietošanai. Mājas Lapas saturu var izmantot saskaņā ar Latvijas Republikas Autortiesību likumu. Atsaucoties uz Mājas Lapā publicēto informāciju, ir norādāms datu avots. Mājas Lapā izmantoto tirdzniecības zīmju un logotipu publicēšana, reproducēšana vai izplatīšana bez Bankas rakstiskas atļaujas ir aizliegta.

 

Jurisdikcija

Šie noteikumi piemērojami saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.