Iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemērošana

Saskaņā ar Latvijas valsts likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"  peļņa no uzkrājumiem un investīcijām tiek aplikta ar samazinātu ienākumu nodokli. Šeit tu vari uzzināt, kā iedzīvotāju ienākuma nodoklis tiek piemērots katram no uzkrājumu un ieguldījumu veidiem.

Nodokļa apmērs un nepieciešamība veikt kapitāla pieauguma deklarēšanu dažādiem uzkrājumu un investīciju veidiem ir atšķirīga.

No uzkrājumiem un investīcijām gūto ienākumu summu var apskatīt internetbankas norēķinu konta izrakstā.

Konsultācijas

Atbalstu gada ienākuma deklarācijas un deklarācijas par ienākumu no kapitāla pieauguma aizpildīšanai  tu vari saņemt pie Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu konsultantiem bez maksas: klātienē, sazinoties pa bezmaksas tālruni  +371 80 009 070  vai e-pastu vid.konsultanti@vid.gov.lv.

Par noteiktu atlīdzību atbalstu var saņemt pie bankas sadarbības partnera nodokļu jomā SIA Regnum nodokļu konsultantiem.

Krājkonts:

 • Tiek piemērots ienākuma nodoklis 20% apmērā no izmaksātajiem peļņas procentiem.
 • Izmaksājot peļņas procentus, banka automātiski ietur šo nodokli un pārskaita valsts budžetā.
 • Banka1 reizi gadā informē klientu par visiem izmaksātajiem peļņas procentiem un no tiem ieturēto nodokli.
 • Privātpersonām, kas nav saimnieciskās darbības veicēji un valsts amatpersonas, gada ienākumu deklarēšana ir brīvprātīga, ja vien likums "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" neparedz to darīt obligātā kārtā.
 • Nepieciešamības gadījumā ienākumus un ieturēto nodokli var uzrādīt gada ienākuma deklarācijas pielikumā D1.1 „Taksācijas gadā gūtie ienākumi, kuriem piemērota samazināta nodokļa likme”
Termiņnoguldījums
 • Tiek piemērots ienākuma nodoklis 20% apmērā no izmaksātajiem peļņas procentiem. Izmaksājot peļņas procentus, banka automātiski ietur šo nodokli un pārskaita valsts budžetā.
 • Banka 1 reizi gadā informē klientu par visiem gada laikā izmaksātajiem peļņas procentiem un no tiem ieturēto nodokli.
 • Privātpersonām, kas nav saimnieciskās darbības veicēji un valsts amatpersonas, gada ienākumu deklarēšana ir brīvprātīga, ja vien likums "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" neparedz to darīt obligātā kārtā.
 • Nepieciešamības gadījumā ienākumus un ieturēto nodokli var uzrādīt gada ienākuma deklarācijas pielikumā D1.1 „Taksācijas gadā gūtie ienākumi, kuriem piemērota samazināta nodokļa likme”

Indeksam piesaistītās obligācijas:

 • Tiek piemērots ienākuma nodoklis 20% apmērā no procentiem pielīdzināmā ienākuma, kas veidojas obligāciju turēšanas, pārdošanas un cita veida atsavināšanas rezultātā.
 • Banka 1 reizi gadā informē klientu par gada laikā gūto procentiem pielīdzināmo ienākumu un nepieciešamību pārskaitīt nodokļa summu Valsts kases kontā  LV91TREL1060000110000.
 • Saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" bankai nav pienākums informēt Valsts ieņēmumu dienestu par izmaksātiem peļņas procentiem no citu emitentu parāda vērtspapīriem un veikt automātisko nodokļa ieturēšanu.
 • Nepieciešamības gadījumā ienākumus un samaksāto nodokli var uzrādīt gada ienākuma deklarācijas pielikumā D1.1 „Taksācijas gadā gūtie ienākumi, kuriem piemērota samazināta nodokļa likme".

Investīciju fondi:

 • Tiek piemērots ienākuma nodoklis 20% apmērā no gūtās peļņas, pārdodot vai citā veidā atsavinot investīciju fondu daļas. Gadījumā, ja taksācijas periodā tiek atsavināti  pārējie kapitāla aktīvi, nodokli 20% apmērā  aprēķina no kopējā kapitāla pieauguma. Kapitāla pieaugumu nosaka kā kapitāla aktīvu atsavināšanas cenas un iegādes izmaksu (tai skaitā - uz šo darījumu attiecināmās komisijas) starpību. Ja atsavināšanas rezultātā veidojas zaudējumi, nodoklis nav jāmaksā valsts budžetā.
 • Kapitāla pieauguma aprēķināšana ir jāveic 1 reizi gadā, ja peļņa no pārdošanas darījumiem nepārsniedz 1000 EUR ceturksnī. Nodoklis no gūtās peļņas ir jāpārskaita Valsts kases kontā LV91TREL1060000110000.
 • Ienākumus no kapitāla pieauguma  jāuzrāda deklarācijā par ienākumu no kapitāla pieauguma.
 • Ja ienākums no kapitāla pieauguma ir lielāks, jāveic regulāra kapitāla pieauguma deklarēšana un nodokļa nomaksa likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" noteiktajā kārtībā.
 • Fondu daļu īpašnieki, kas fondu daļas iegādājās līdz 2009. gada beigām, var izmantot likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" atrunāto atlaidi - nodokli no fondu atsavināšanas rezultāta rēķināt par periodu, kas proporcionāli attiecas uz laiku no 2010. gada.
  Piemērs: klients nopircis fondus 2009. gada janvārī par 1000 EUR un pārdevis 2018. gada janvārī par 1900 EUR. Gūtā peļņa + 900 EUR. Fondi klienta īpašumā ir bijuši 9 gadus jeb 108 mēnešus. Savukārt kapitāla pieauguma nodoklis ir jāmaksā tikai par pēdējo 8 gadu (2010.- 2017. gada) peļņu. Apliekamais ienākums = (900 EUR: 108 mēneši) × 96 mēneši = 800 EUR, nodoklis 20% no 800 EUR = 160 EUR.
 • Nodoklis no kapitāla pieauguma attiecas uz Latvijas valsts rezidentiem, kas nav saimnieciskās darbības veicēji, ja vien likums "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" neparedz citu kārtību.
 • Šajā sadaļā sniegtajai informācijai ir tikai informatīvs raksturs un to nevar uzskatīt par pilnīgu un pietiekamu konsultāciju. Banka neuzņemas atbildību par iespējamiem zaudējumiem, ja šī informācija ir nepilnīga, neprecīza vai nesakrīt ar kādu citu viedokli vai skaidrojumu. Pirms pieņem lēmumu vai izšķiries par konkrētu rīcību, Luminor iesaka konsultēties ar savu nodokļu konsultantu.