Ieguldījumu stratēģijas

Nordea ieguldījumu stratēģija ietver finanšu līdzekļu izvietošanu dažādās aktīvu klasēs, piemēram, akcijās, obligācijās un finanšu  tirgos. Lai izvēlētos piemērotāko stratēģiju, jāņem vērā  individuālās vēlmes, mērķus, vēlamo ieguldījumu termiņu un pieļaujamo riska līmeni.


Pastāv vispārējs princips – jo lielāks ir tava ieguldījuma risks, jo lielākam ir jābūt ieguldījuma termiņam. Akciju cenas var ievērojami svārstīties īstermiņā, bet ilgākā laika periodā tās parasti pieaug. Izvēloties ieguldījumu stratēģiju, ir svarīgi rast atbildes  uz diviem jautājumiem:

 • Ja tu savu naudu ieguldītu uz ilgāku laiku, kad tu vēlētos izmantot šos līdzekļus?
 • Kurš no zemāk esošajiem aprakstiem vislabāk raksturo Tev pieņemamu riska līmeni un
  ieguldījumu mērķi?


Riska līmeņi

 • Zems riska līmenis (Mans ieguldījums ir vairāk konservatīvs, bet ir jāseko līdzi inflācijai.
  Es piekrītu nelielām aktīvu vērtības svārstībām.)
 • Vidējs riska līmenis (Esmu gatavs uzņemties mērenu risku, lai būtu iespēja iegūt peļņu,
  kas pārsniedz inflāciju. Pieļauju nelielas aktīvu vērtības svārstības.)
 • Augsta riska līmenis (Man ir svarīgi palielināt aktīvu vērtību. Es esmu gatavs uzņemties lielu
  risku, lai to sasniegtu. Pieļauju ievērojamas aktīvu vērtības svārstības.)


Bankas pieredze liecina, ka ieguldījumus līdz EUR 10.000 (desmit tūkstoši eiro) atbilstošāk ir ieguldīt Fondu Fondos, bet ieguldījumus virs EUR 10.000 (desmit tūkstoši eiro) atbilstošāk ir ieguldīt fondos, no kuriem klientiem ir iespēja izveidot savu ieguldījumu portfeli, izmantojot modeļu portfeļu paraugus.


Sagaidāmais ieguldījumu produktu ienesīgums nav uzskatāms par garantētu lielumu, jo balstīts uz vidējiem vēsturiskiem rezultātiem un iepriekšējā perioda notikumiem. Sagaidāmais ienesīgums nesniedz precīzu norādi uz rezultātiem nākotnē. Aktuālais ienesīgums var būtiski atšķirties no šajā materiālā norādītajiem sagaidāmā ienesīguma pieņēmumiem. Ieguldījumu portfeļa vērtība var palielināties un samazināties, ņemot vērānotikumus globālajos finanšu tirgos, kurus ietekmē vairāki riska faktori.

Nordea nav atbildīga par jebkādiem zaudējumiem, kas klientam var rasties, rīkojoties atbilstoši šajā materiālā sniegtajai informācijai. Pieņēmumi un cita minētā informācija ir Nordea skatījums materiāla sagatavošanas dienā un nākotnē var mainīties bez paziņošanas klientam. Nordea norāda, ka, paļaujoties uz norādīto ieguldījumu piedāvājumu, nepieciešams regulāri pārskatīt ieguldījumu struktūru atbilstoši izmaiņām finanšu tirgū.

Saskaņā ar Latvijas Republikas likumu „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” fizisko personu ienākums, kas gūts no kapitāla pieauguma, tiek aplikts ar ienākuma nodokli.

Nordea nesniedz ieteikumus nodokļu, grāmatvedības vai juridisku jautājumu risināšanā.

Šis piedāvājums ir veidots pamatojoties uz Klientu statusa noteikšanas politiku, Rīkojumu izpildes politiku, Interešu konfliktu pārvaldīšanas politiku, Ar ieguldījumiem saistīto risku pārskatu, kas pieejami mājas lapas sadaļā.

Šeit sniegtā informācija nav uzskatāma par pilnīgu finanšu risku izklāstu attiecībā uz piedāvātajiem produktiem un tā nav uzskatāma par visaptverošu pamatu investīciju lēmumu pieņemšanai.  Klientam pašam ir jāizvērtē materiālā ietvertās informācijas atbilstība savām interesēm.

Šo materiālu aizliegts jebkādā veidā pavairot, izplatīt vai publicēt bez Nordea rakstiskas piekrišanas.