MiFID privātpersonām

Finanšu instrumentu tirgus direktīva (Markets in Financial Instruments Directive or MiFID) attiecas uz visām institūcijām Eiropas Savienībā, kuras klientiem sniedz ieguldījumu pakalpojumus. Direktīvas mērķis ir veicināt ieguldītāju interešu aizsardzību, saskaņot ieguldījumu pakalpojumu sniegšanu, nodrošināt finanšu tirgus caurspīdīgumu un palielināt konkurenci Eiropas Savienības finanšu sektorā. Latvijas Republikā MiFID prasības ir ietvertas Finanšu instrumentu tirgus likumā.

Klienta statusa noteikšanas politika

Atbilstoši MiFID prasībām banka ir izstrādājusi klientu statusa noteikšanas politiku, kurā ir norādīti klientu klasificēšanas principi un kritēriji, statusa maiņas kārtība, kā arī katra klienta statusam piemērojamais aizsardzības līmeņa raksturojums. Dokumentā „Klienta statusa noteikšanas politika”  noteikts kā mainīt klientam piešķirto statusu.

Rīkojumu izpildes politika

Rīkojumu izpildes politikas kopsavilkums

Banka publisko savu klientu rīkojumu izpildes politiku, lai iepazīstinātu klientus ar principiem, kuri tiek ievēroti, veicot klientu darījumu izpildi un lai informētu par darījumu izpildes kārtību.

Interešu konflikta pārvaldīšanas politika

Banka ir izstrādājusi principus, lai, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus, tiktu identificēti un novērsti vai atrisināti visi interešu konflikti, tādējādi nodrošinot visiem klientiem vienādu un taisnīgu attieksmi.

Ar ieguldījumu pakalpojumiem saistīto risku pārskats

Lai aizsargātu klientu intereses un brīdinātu klientus par raksturīgākajiem ar ieguldījumu pakalpojumiem saistītajiem riskiem, banka ir sagatavojusi informatīvu pārskatu.

Ar ieguldījumu pakalpojumiem un blakuspakalpojumiem saistīto pamudinājumu politika

Ieguldījumu produktu ex-ante informācija par maksām un izmaksām