Vienkāršoti modeļa portfeļi

Vienkāršotais modeļa portfelis ir viegls veids kā sākt veidot optimālo ieguldījumu portfeli ar iespēju to regulāri papildināt. Minimālā iemaksa Vienkāršotajā modeļa portfelī ir no 50 līdz 100 eiro. Vienkāršoti modeļa portfeļi sastāv no trīs Nordea 1, SICAV fondiem, kuri ir salikti portfeļos atbilstoši vēlamām riska līmenim.

  • Flexible Fixed Income Fund - Fonda mērķis ir piedāvāt pieeju plašam parāda vērtspapīru klāstam pasaulē un nodrošināt ienesīgumu, kas pārsniedz atdevi no naudas uzkrājumiem. Ieguldījumu process balstās uz aktīvu stratēģisko un taktisko izvietošanu, kā arī paredz daudzveidīgu parāda vērtspapīru atlasi neatkarīgi no to valūtas, veida, kredītreitinga vai reģiona.
  • Multi Asset Fund – fonda mērķis ir gūt peļņu gan tirgus augšupējas, gan lejupslīdes gadījumā, izvietojot līdzekļus inovatīvā veidā 9 dažādos akciju, obligāciju un valūtas tirgos.
  • Global Stable Equity Fund (Euro Hedged) - Fonda mērķis ir nodrošināt augstu ienesīgumu, ko sniedz pasaules lielākie uzņēmumi ar stabilu ieguldījumu atdevi nākamajos gados. Stratēģija paredz, ka lielākā daļa no fonda aktīviem tiek izvietota 100-150 dažādu nozaru uzņēmumu akcijās un citos kapitāla vērtspapīros, kuri izvēlēti saskaņā ar stabilo ieguldīšanas (Stable equities investment process) pieeju.

Luminor piedāvā 5 Vienkāršota modeļa portfeļa stratēģijas, atkarībā no investora riska profila un sagaidāmā ienesīguma.


Prezentācija par Luminor modeļa portfeļiem 

   
Modeļa protfelis Konservatīvais modeļa portfelis

Jūs vēlaties samazināt ieguldījumu vērtības svārstības un līdz ar to esat gatavs piekrist piesardzīgai ieguldījumu uzkrāšanai. Jums ir arī jāapzinās, ka pat piesardzīga ieguldījumu uzkrāšana neizslēdz iespēju, ka īstermiņā Jūsu ieguldījumu vērtība var samazināties vai palielināties vairāk par vidējo ilgtermiņa izmaiņu rezultātu.Mērenais modeļa portfelis

Jums ir zema tolerance pret risku, bet Jūs arī vēlaties mērenu ieguldījumu vērtības pieaugumu. Tāpēc Jūs esat gatavs pieņemt ieguldījumu vērtības samazinājumu īsākos ieguldījumu periodos, lai palielinātu sagaidāmo ienesīgumu Jūsu ieguldījuma laikā.


 Sabalansētais modeļa portfelis

Sabalansētais portfelis ir piemērots investoriem, kas vēlas iegūt augstāku sagaidāmo ienesīgumu no sava ieguldījuma. Tāpēc ieguldītājiem jārēķinās ar svārstībām
ieguldījumu vērtībā īsākos laika periodos, lai spētu iegūt jūtamāku līdzekļu
pieaugumu laika gaitā.

 Progresīvais modeļa portfelis

Progresīvais portfelis ir piemērots ieguldītājiem, kas vēlas iegūt augstāku sagaidāmo ienesīgumu no sava ieguldījuma. Tāpēc ieguldītājiem jārēķinās ar svārstībām
ieguldījumu vērtībā īsākos laika periodos, lai spētu iegūt jūtamāku līdzekļu
pieaugumu laika gaitā.Agresīvais modeļa portfelis

Agresīvais portfelis ir piemērots ieguldītājiem, kuru  galvenais mērķis ir pēc iespējas augstāks sagaidāmais ienesīgums un viņi spēj paciest lielas svārstības portfeļa
vērtībā, tajā skaitā negatīvu portfeļa ienesīgumu ne tikai īstermiņa, bet arī ilgākā
laika termiņā. Tādējādi ieguldītāji piekrīt, ka ir nepieciešams laiks, lai augstais
sagaidāmais ienākums materializētos reālā ieguldījuma vērtības pieaugumā; citiem
vārdiem, ieguldījumam ir ilgs termiņš.


Sagaidāmais ieguldījumu produktu ienesīgums nav uzskatāms par garantētu lielumu, jo balstīts uz vidējiem vēsturiskiem rezultātiem un iepriekšējā perioda notikumiem. Sagaidāmais ienesīgums nesniedz precīzu norādi uz rezultātiem nākotnē. Aktuālais ienesīgums var būtiski atšķirties no šajā materiālā norādītajiem sagaidāmā ienesīguma pieņēmumiem. Ieguldījumu portfeļa vērtība var palielināties un samazināties, ņemot vērānotikumus globālajos finanšu tirgos, kurus ietekmē vairāki riska faktori.

Banka nav atbildīga par jebkādiem zaudējumiem, kas klientam var rasties, rīkojoties atbilstoši šajā materiālā sniegtajai informācijai. Pieņēmumi un cita minētā informācija ir Bankas skatījums materiāla sagatavošanas dienā un nākotnē var mainīties bez paziņošanas klientam. Banka norāda, ka, paļaujoties uz norādīto ieguldījumu piedāvājumu, nepieciešams regulāri pārskatīt ieguldījumu struktūru atbilstoši izmaiņām finanšu tirgū.

Saskaņā ar Latvijas Republikas likumu „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” fizisko personu ienākums, kas gūts no kapitāla pieauguma, tiek aplikts ar ienākuma nodokli.

Banka nesniedz ieteikumus nodokļu, grāmatvedības vai juridisku jautājumu risināšanā.

Šis piedāvājums ir veidots pamatojoties uz Klientu statusa noteikšanas politiku, Rīkojumu izpildes politiku, Interešu konfliktu pārvaldīšanas politiku, Ar ieguldījumiem saistīto risku pārskatu, kas pieejami mājas lapas sadaļā.

Šeit sniegtā informācija nav uzskatāma par pilnīgu finanšu risku izklāstu attiecībā uz piedāvātajiem produktiem un tā nav uzskatāma par visaptverošu pamatu investīciju lēmumu pieņemšanai.  Klientam pašam ir jāizvērtē materiālā ietvertās informācijas atbilstība savām interesēm.

Šo materiālu aizliegts jebkādā veidā pavairot, izplatīt vai publicēt bez Luminor rakstiskas piekrišanas.