Termiņnoguldījums

Termiņnoguldījums ir drošs un vienkāršs noguldījuma veids, kas vienlaikus sniedz iespēju nopelnīt. Piemērots, lai sakrātu līdzekļus mājokļa remontam, studijām, līzinga pirmajai iemaksai vai citam konkrētam mērķim.

Procentu likme tiek noteikta, ņemot vērā klienta statusu bankā un noguldījuma termiņu:

      Procentu likmes termiņnoguldījumam

      

Šobrīd Nordea piedāvā īpašas likmes termiņnoguldījumiem:

Pakalpojums

Likme depozītam EUR*

Likme depozītam USD**

Termiņnoguldījums

0.4%

0.7%

Termiņnoguldījums + ieguldījumi vismaz 25% apmērā no kopējās summas***

0.6 %

1.0%

Termiņnoguldījums + ieguldījumi vismaz 50% apmērā no kopējās summas***

1.0%

1.5%*Piedāvājums termiņnoguldījumiem EUR valūtā:
Piedāvājums ir spēkā privātpersonām ar noguldījuma termiņu: 13 mēneši. Maksimālā kopējā termiņnoguldījumu summa vienai personai, uz kuru attiecas paaugstināta procentu likme, ir EUR 50 000. Termiņnoguldījumam tiek piemērota likme 0,6%  apmērā, ja persona iegādājas kādu no Nordea ieguldījumu produktiem (Indeksam piesaistītas obligācijas, Ieguldījumu fondi, Pensiju 3.līmenis vai Uzkrājošā dzīvības apdrošināšana) vismaz 25% apmērā no kopējas noguldījuma summas. Termiņnoguldījumam tiek piemērota likme 1.0%  apmērā, ja persona iegādājas kādu no Nordea ieguldījumu produktiem (Indeksam piesaistītas obligācijas, Ieguldījumu fondi, Pensiju 3.līmenis vai Uzkrājošā dzīvības apdrošināšana) vismaz 50% apmērā no kopējas noguldījuma summas.

** Piedāvājums termiņnoguldījumiem USD valūtā:
Piedāvājums ir spēkā privātpersonām ar noguldījuma termiņu: 13 mēneši. Termiņnoguldījumam tiek piemērota likme 1%  apmērā, ja persona iegādājas kādu no Nordea ieguldījumu produktiem (Indeksam piesaistītas obligācijas, Ieguldījumu fondi, Pensiju 3.līmenis vai Uzkrājošā dzīvības apdrošināšana) vismaz 25% apmērā no kopējas noguldījuma summas. Termiņnoguldījumam tiek piemērota likme 1,5%  apmērā, ja persona iegādājas kādu no Nordea ieguldījumu produktiem (Indeksam piesaistītas obligācijas, Ieguldījumu fondi, Pensiju 3.līmenis vai Uzkrājošā dzīvības apdrošināšana) vismaz 50% apmērā no kopējas noguldījuma summas.

***Likme ir spēkā,  ja termiņnoguldījums tiek noslēgts Online konsultācijas laikā vai jebkurā klientu apkalpošanas centrā.

Lūdzam ņemt vērā, ka augstāk aprakstītais piedāvājums par paaugstinātu termiņnoguldījuma likmi ir spēkā tikai iegādājoties kādu no ieguldījumu produktiem, ja vien šis ieguldījumu produkts ir klientam piemērots saskaņā ar Bankas izvērtējumu, kas balstīts un klienta anketā sniegto informāciju. Tāpat vēršam jūsu uzmanību uz to, ka ar ieguldījumu produktiem ir saistīti zināmi riski. Piemēram, ieguldījumu produkti bez pamatsummas garantijas klientam var radīt zaudējumus, kas pārsniedz ieguvumu, ko klients gūst saņemot paaugstinātu termiņnoguldījuma procentu likmi. Dažos gadījumos, atkarībā no ieguldījumu produkta, termiņnoguldījums ar zemāku piemērojamo procentu likmi var būt finansiāli izdevīgāks par ieguldījuma produktu, kam papildus tiek noguldīts termiņnoguldījums ar paaugstinātu procentu likmi.Brīvos naudas līdzekļus, sākot ar 100 EUR vai 100 naudas vienības citā valūtā, tu vari noguldīt uz laiku no 1 nedēļas līdz 5 gadiem ar fiksētu peļņas procentu likmi. Termiņnoguldījums palīdz  saglabāt  un arī palielināt tavus uzkrājumus. Tātad tev jāiegulda mazāk līdzekļu, kā būs nepieciešams konkrētā mērķa sasniegšanai.

Izvēlies sev piemērotāko termiņnoguldījuma veidu:

 • Termiņnoguldījums ar peļņas procentu izmaksu termiņa beigās. Visa ieguldītā naudas summa kopā ar uzkrātajiem peļņas procentiem tiek pārskaitīta uz tavu norēķinu kontu termiņa beigās.
 • Termiņnoguldījums ar periodisko procentu izmaksu. Uzkrātie peļņas procenti tiek pārskaitīti uz tavu norēķinu kontu, piemēram, 1 reizi mēnesī, ceturksnī, pusgadā vai gadā. 


Ja krājkontā tev ir uzkrāts vismaz 100 EUR, tad uzkrāto summu vai lielāka uzkrājuma daļu vari noguldīt termiņnoguldījumā.  

Ja tev jau ir termiņnoguldījums, vari atvērt jaunus, saskaņā ar aktuālajām procentu likmēm.

Ieguvumi

 • Iespēja noguldīt naudas līdzekļus EUR, USD , NOK, SEK, DKK, GBP, PLN un citās valūtās. 
 • Iespēja izvēlēties sev piemērotāko termiņu no 1 nedēļas līdz 5 gadiem.
 • Garantēts fiksētais ienākums jebkurā no termiņnoguldījuma veidiem.
 • Iespēja tērēt uzkrātos procentus, izvēloties peļņas procentu izmaksu uz norēķinu kontu 1 reizi mēnesī, ceturksnī, pusgadā vai termiņnoguldījuma beigās.


Garantijas

Uz termiņnoguldījumā izvietotiem naudas līdzekļiem attiecas Zviedrijas noguldījumu garantiju sistēma saskaņā ar Zviedrijas Parādu valsts aģentūras izvērtējumu.

Katram klientam (ievērojot zemāk minētos ierobežojumus) ir tiesības saņemt atlīdzību līdz EUR 100 000,00. Izmaksu veiks Latvijas Noguldījumu garantiju fonds Zviedrijas Parādu valsts aģentūras vārdā. Zviedrijas Parādu valsts aģentūra veiks izmaksu Latvijas Noguldījumu garantiju fondam septiņu dienu laikā pēc dienas, kad ir paziņots par bankas bankrotu vai Zviedrijas Karalistes finanšu sektora uzraudzības iestāde ir pieprasījusi garantēto līdzekļu izmaksu.

Īpašos gadījumos var tikt pieprasīta papildus atlīdzība, piemēram, saistībā ar privāta mājokļa pārdošanu, atbrīvošanu no darba, apdrošināšanas atlīdzības saņemšanu, kopumā 5 miljonu Zviedrijas kronu apmērā.

Garantētā atlīdzība par noguldījumiem netiek izmaksāta šādiem noguldītājiem: kredītiestādēm, ieguldījumu kompānijām, apdrošināšanas sabiedrībām, pārapdrošināšanas sabiedrībām, kolektīvo ieguldījumu sabiedrībām, finanšu iestādēm saskaņā ar Zviedrijas Banku un finanšu darbības likumu (SFS 2004:297), ieguldījumu fondiem un alternatīvajiem ieguldījumu fondiem, pensiju un papildpensiju fondiem, pensiju un papildpensiju apvienībām, krājaizdevu sabiedrībām, kā arī pašvaldībām un valsts iestādēm. Ieguldījumu fondu un pensiju fondu līdzekļi tiek turēti šķirti no turētājbankas mantas, tādejādi tie ir pasargāti no bankas iespējamās maksātnespējas.

Pie nosacījuma, ka tiks saņemtas nepieciešamās regulatoru atļaujas un notiks Nordea Bank AB Latvijas filiāles uzņēmuma pāreja Latvijā reģistrētai kredītiestādei, pēc šādas uzņēmuma pārejas noguldījumus aizsargās Latvijas noguldījumu garantiju sistēma. Klientam ir tiesības triju mēnešu laikā no uzņēmuma pārejas spēkā stāšanās brīža pārvest savus noguldījumus un procentu maksājumus par tiem uz citu noguldītāja izraudzītu kredītiestādi bez komisijas maksas.

Nordea Bank AB Latvijas filiāle plašsaziņas līdzekļos, kā arī Bankas mājas lapā publicēs detalizētu informāciju par precīzu uzņēmuma nodošanas datumu, tiklīdz tā būs pieejama.Informācija noguldītājiem

Vispārīgie noteikumi par termiņnoguldījumu kontiem

Termiņnoguldījuma noformēšana:

 • Noslēdz termiņnoguldījuma līgumu jebkurā Nordea Klientu apkalpošanas centrā vai internetbankā.
 • Minimālā iemaksa 100 EUR vai 100 naudas vienības citā valūtā.
 • Izvēlies sev vēlamo noguldījuma  termiņu no 1 nedēļas līdz 5 gadiem.


Termiņnoguldījumu ir iespējams pagarināt, noformējot  automātisko pamatsummas noguldīšanu termiņa beigās:

 • Noguldījuma pamatsumma tiks noguldīta vēlreiz uz tādu  pašu termiņu kā iepriekš.
 • Uzkrātie peļņas procenti tiks ieskaitīti tavā norēķinu kontā.
 • Jaunajam noguldījuma termiņam tiks piemērota aktuālā procentu likme termiņnoguldījuma pagarināšanas brīdī.


Piemēram, 2012. gada 12. septembrī tu noguldi 300 EUR uz 36 mēnešiem, izvēloties automātisko pamatsummas pagarināšanu termiņa beigās. Uzkrātie procenti 2015. gada 12. septembrī tiks pārskaitīti uz tavu norēķinu kontu. Pamatsumma 300 EUR tiks noguldīta vēl uz 36 mēnešiem ar procentu likmi, kas būs spēkā 2015. gada 12. septembrī.

Procentu likme:

Peļņas procentu likme tiek piemērota atbilstoši tavam statusam bankā saskaņā ar Nordea klientu priekšrocību programmu. Procentu likme var atšķirties dažādiem termiņnoguldījumu veidiem.

Ja rodas nepieciešamība izņemt ieguldītos līdzekļus pirms termiņa beigām, to iespējams izdarīt:

Par termiņnoguldījuma pārtraukšanu tiek ieturēta komisija saskaņā ar Cenrādi. Uzkrātie procenti netiek izmaksāti.

Lai par termiņnoguldījuma pārtraukšanu tiktu ieturēta samazināta komisijas maksa, piesaki to bankā vismaz 3 darba dienas iepriekš. Tu vari informēt banku:


Lai atteiktos no termiņnoguldījuma pamatsummas automātiskās pagarināšanas, piesaki to bankā  vismaz 2 darba dienas pirms termiņa beigām.