Vienkāršoti modeļa portfeļi

Vienkāršotais modeļa portfelis ir viegls veids kā sākt veidot optimālo ieguldījumu portfeli ar iespēju to regulāri papildināt. Minimālā iemaksa Vienkāršotajā modeļa portfelī ir 100 eiro. Vienkāršoti modeļa portfeļi sastāv no trīs Nordea 1, SICAV fondiem, kuri ir salikti portfeļos atkarībā no vēlama riska līmeņa.

  • Multi Asset Fund – fonda mērķis ir gūt peļņu gan tirgus augšupejas, gan lejupslīdes gadījumā, izvietojot līdzekļus inovatīvā veidā apmēram 9 dažādos akciju, obligāciju un valūtas tirgos.
  • Global Bond Fund – globāli diversificēti investīciju reitinga fiksēta ienākuma vērtspapīri. Lielākoties zemāka riska valdību obligācijas ar nelielu korporatīvo emisiju pielikumu.
  • Global Stable Equity Fund (Euro Hedged) – labi diversificēts starp reģioniem un sektoriem. Relatīvi zems svārstīgums kombinācijā ar labu ienesīgumu salīdzinājumā ar uzņemto risku.

Nordea piedāvā trīs Vienkāršota modeļa portfeļu veidus, atkarībā no ieguldītāja riska profila un sagaidāmā ienesīguma.


Prezentācija par Nordea modeļa portfeļiem 

   
Modeļa protfelis Konservatīvais modeļa portfelis

Konservatīvais portfelis ir piemērots ieguldītājiem, kas vēlas samazināt ieguldījumu vērtības svārstības un līdz ar to ir gatavi piekrist piesardzīgai ieguldījumu uzkrāšanai. Ieguldītājiem ir arī jāapzinās, ka pat piesardzīga ieguldījumu uzkrāšana neizslēdz iespēju, ka īstermiņa ieguldījumu vērtība var samazināties vai palielināties vairāk par vidējo ilgtermiņa izmaiņu rezultātu.

Detalizēta informācija par Vienkāršoto modeļa portfeli Sabalansētais modeļa portfelis

Sabalansētais portfelis ir piemērots investoriem, kas vēlas iegūt augstāku sagaidāmo ienesīgumu no sava ieguldījuma. Tāpēc ieguldītājiem jārēķinās ar svārstībām ieguldījumu vērtībā īsākos laika periodos, lai spētu iegūt jūtamāku līdzekļu pieaugumu laika gaitā.

Detalizēta informācija par Vienkāršoto modeļa portfeli Agresīvais modeļa portfelis

Agresīvais portfelis ir piemērots ieguldītājiem, kuru galvenais mērķis ir pēc iespējas augstāks sagaidāmais ienesīgums un viņi spēj paciest lielas svārstības portfeļa vērtībā, tajā skaitā negatīvu portfeļa ienesīgumu ne tikai īstermiņa, bet arī ilgākā laika termiņā. Tādējādi ieguldītāji piekrīt, ka ir nepieciešams laiks, lai augstais sagaidāmais ienākums materializētos reālā ieguldījuma vērtības pieaugumā; citiem vārdiem, ieguldījumam ir ilgs termiņš.

Detalizēta informācija par Vienkāršoto modeļa portfeli 


Sagaidāmais ieguldījumu produktu ienesīgums nav uzskatāms par garantētu lielumu, jo balstīts uz vidējiem vēsturiskiem rezultātiem un iepriekšējā perioda notikumiem. Sagaidāmais ienesīgums nesniedz precīzu norādi uz rezultātiem nākotnē. Aktuālais ienesīgums var būtiski atšķirties no šajā materiālā norādītajiem sagaidāmā ienesīguma pieņēmumiem. Ieguldījumu portfeļa vērtība var palielināties un samazināties, ņemot vērānotikumus globālajos finanšu tirgos, kurus ietekmē vairāki riska faktori.

Nordea nav atbildīga par jebkādiem zaudējumiem, kas klientam var rasties, rīkojoties atbilstoši šajā materiālā sniegtajai informācijai. Pieņēmumi un cita minētā informācija ir Nordea skatījums materiāla sagatavošanas dienā un nākotnē var mainīties bez paziņošanas klientam. Nordea norāda, ka, paļaujoties uz norādīto ieguldījumu piedāvājumu, nepieciešams regulāri pārskatīt ieguldījumu struktūru atbilstoši izmaiņām finanšu tirgū.

Saskaņā ar Latvijas Republikas likumu „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” fizisko personu ienākums, kas gūts no kapitāla pieauguma, tiek aplikts ar ienākuma nodokli.

Nordea nesniedz ieteikumus nodokļu, grāmatvedības vai juridisku jautājumu risināšanā.

Šis piedāvājums ir veidots pamatojoties uz Klientu statusa noteikšanas politiku, Rīkojumu izpildes politiku, Interešu konfliktu pārvaldīšanas politiku, Ar ieguldījumiem saistīto risku pārskatu, kas pieejami mājas lapas sadaļā.

Šeit sniegtā informācija nav uzskatāma par pilnīgu finanšu risku izklāstu attiecībā uz piedāvātajiem produktiem un tā nav uzskatāma par visaptverošu pamatu investīciju lēmumu pieņemšanai.  Klientam pašam ir jāizvērtē materiālā ietvertās informācijas atbilstība savām interesēm.

Šo materiālu aizliegts jebkādā veidā pavairot, izplatīt vai publicēt bez Nordea rakstiskas piekrišanas.