MiFID juridiskām personām

 

Finanšu instrumentu tirgus direktīva (Markets in Financial Instruments Directive or MiFID) attiecas uz visām institūcijām Eiropas Savienībā, kuras klientiem sniedz ieguldījumu pakalpojumus. Direktīvas mērķis ir veicināt ieguldītāju interešu aizsardzību, saskaņot ieguldījumu pakalpojumu sniegšanu, nodrošināt finanšu tirgu caurspīdīgumu un palielināt konkurenci Eiropas Savienības finanšu sektorā. Latvijas Republikā MiFID prasības ir ietvertas Finanšu instrumentu tirgus likumā.
       


Lai izpildītu ieguldītāju tiesību aizsardzības prasības, bankas pienākums ir noskaidrot klienta zināšanas un pieredzi par ieguldījumu pakalpojumiem, klienta finansiālo stāvokli, klienta izglītību un profesionālo pieredzi, kā arī mērķus, kurus veicot ieguldīšanu, klients vēlas sasniegt. Nesaņemot norādīto informāciju banka var atteikt piešķirt Klienta statusu, noslēgt atbilstošu līgumu par attiecīgā pakalpojuma sniegšanu vai pieņemt izpildei Rīkojumus darījumiem ar finanšu instrumentiem. Esošie ieguldītāji, kas izmanto līgumu par attiecīgā ieguldījumu pakalpojuma izmantošanu, aizpildītu un parakstītu Klienta anketu par ieguldījumu pakalpojumu izmantošanu var iesniegt bankai tuvākajā Klientu apkalpošanas centrā, nosūtīt pa faksu 67 005 690 vai ieskenētā veidā uz e-pastu info@nordea.lv.

Klienta statusa noteikšanas politika

Atbilstoši MiFID prasībām Banka ir izstrādājusi Klientu statusa noteikšanas un Klienta statusa maiņas politiku, kurā ir norādīti klientu klasificēšanas principi un kritēriji, statusa maiņas kārtība, kā arī katra klienta statusam piemērojamais aizsardzības līmeņa raksturojums. Dokumentā „Informācija par pieprasītā Klienta statusa piešķiršanu” iespējams uzzināt noteiktā Klienta statusa priekšrocības un iespējamas sekas.

Rīkojumu izpildes politika

Banka publisko savu Rīkojumu izpildes politiku, lai iepazīstinātu Klientus ar principiem, kuri tiek ievēroti veicot Klientu darījumu izpildi un lai informētu par darījumu izpildes kārtību.


Interešu konflikta novēršanas politikas kopsavilkums

Banka ir izstrādājusi principus, lai sniedzot ieguldījumu pakalpojumus, tiktu identificēti un novērsti vai atrisināti visi interešu konflikti, tādējādi nodrošinot visiem Klientiem vienādu un taisnīgu attieksmi.

Ar ieguldījumu pakalpojumiem saistīto risku pārskats

Lai pasargātu Klientu intereses un brīdinātu Klientus par raksturīgākajiem ar ieguldījumu pakalpojumiem saistītajiem riskiem, Banka ir sagatavojusi informatīvu materiālu par ar ieguldījumu pakalpojumiem saistītajiem riskiem.