Termiņnoguldījums

Termiņnoguldījums garantē uzņēmuma brīvo līdzekļu saglabāšanu, fiksētu peļņu un palielina uzņēmuma kapitāla vērtību.

Nordea piedāvā noguldīt uz termiņu no 1 nedēļas līdz 5 gadiem ar fiksētiem peļņas procentiem.

Izvēlies uzņēmumam piemērotāko termiņnoguldījuma veidu:

 • Termiņnoguldījums ar peļņas procentu izmaksu termiņa beigās. Noguldītā naudas summa kopā ar uzkrātajiem peļņas procentiem tiek pārskaitīta uz uzņēmuma norēķinu kontu noguldījuma termiņa beigās.
 • Termiņnoguldījums ar periodisko procentu izmaksu. Uzkrātie peļņas procenti tiek pārskaitīti uz uzņēmuma norēķinu kontu, piemēram,1 reizi mēnesī, ceturksnī, pusgadā vai gadā.  


Ja uzņēmumam jau ir termiņnoguldījums, var atvērt jaunus termiņnoguldījumus  saskaņā ar aktuālajām procentu likmēm.

Ieguvumi

 • Iespēja noguldīt līdzekļus EUR, USD , NOK, SEK, DKK, GBP, PLN un citās valūtās.
 • Iespēja izvēlēties uzņēmumam piemērotāko termiņu no 1 nedēļas līdz 5 gadiem.
 • Garantēta fiksētā peļņa.
 • Iespēja saņemt uzkrātos peļņas procentus 1 reizi mēnesī, ceturksnī, pusgadā, gadā vai termiņnoguldījuma beigās.


Garantijas

Uz termiņnoguldījumā izvietotiem naudas līdzekļiem attiecas Zviedrijas noguldījumu garantiju sistēma saskaņā ar Zviedrijas Parādu valsts aģentūras izvērtējumu.

Katram klientam (ievērojot zemāk minētos ierobežojumus) ir tiesības saņemt atlīdzību līdz EUR 100 000,00. Izmaksu veiks Latvijas Noguldījumu garantiju fonds Zviedrijas Parādu valsts aģentūras vārdā. Zviedrijas Parādu valsts aģentūra veiks izmaksu Latvijas Noguldījumu garantiju fondam septiņu dienu laikā pēc dienas, kad ir paziņots par bankas bankrotu vai Zviedrijas Karalistes finanšu sektora uzraudzības iestāde ir pieprasījusi garantēto līdzekļu izmaksu.

Īpašos gadījumos var tikt pieprasīta papildus atlīdzība, piemēram, saistībā ar privāta mājokļa pārdošanu, atbrīvošanu no darba, apdrošināšanas atlīdzības saņemšanu, kopumā 5 miljonu Zviedrijas kronu apmērā.

Garantētā atlīdzība par noguldījumiem netiek izmaksāta šādiem noguldītājiem: kredītiestādēm, ieguldījumu kompānijām, apdrošināšanas sabiedrībām, pārapdrošināšanas sabiedrībām, kolektīvo ieguldījumu sabiedrībām, finanšu iestādēm saskaņā ar Zviedrijas Banku un finanšu darbības likumu (SFS 2004:297), ieguldījumu fondiem un alternatīvajiem ieguldījumu fondiem, pensiju un papildpensiju fondiem, pensiju un papildpensiju apvienībām, krājaizdevu sabiedrībām, kā arī pašvaldībām un valsts iestādēm. Ieguldījumu fondu un pensiju fondu līdzekļi tiek turēti šķirti no turētājbankas mantas, tādejādi tie ir pasargāti no bankas iespējamās maksātnespējas.
Informācija noguldītājiem.

Vispārīgie noteikumi par termiņnoguldījumu kontiem.

Procentu likme tiek noteikta, ņemot vērā klienta statusu bankā un noguldījuma termiņu:

Termiņnoguldījuma noformēšana:

 • Noslēdz termiņnoguldījuma līgumu jebkurā Nordea Klientu apkalpošanas centrā vai internetbankā.
 • Minimālā iemaksa 100 EUR vai 100 naudas vienības citā valūtā.
 • Izvēlies uzņēmumam piemērotāko noguldījuma  termiņu no 1 nedēļas līdz 5 gadiem.

Ja noguldītie līdzekļi nav būtiski uzņēmuma likviditātei, līguma slēgšanas brīdī termiņnoguldījumam ir iespējams noformēt automātisko pamatsummas pagarināšanu termiņa beigās:

 • Noguldījuma pamatsumma tiks noguldīta vēlreiz uz tādu  pašu termiņu kā iepriekš.
 • Uzkrātie peļņas procenti tiks ieskaitīti uzņēmuma norēķinu kontā.
 • Jaunajam noguldījuma termiņam tiks piemērota aktuālā procentu likme termiņnoguldījuma pagarināšanas brīdī.

Piemēram, 2012. gada 12. septembrī tu noguldi 300 EUR uz 36 mēnešiem, izvēloties automātisko pamatsummas pagarināšanu termiņa beigās. Uzkrātie procenti 2015. gada 12. septembrī tiks pārskaitīti uz uzņēmuma norēķinu kontu. Pamatsumma 300 EUR tiks noguldīta vēl uz 36 mēnešiem ar procentu likmi, kas būs spēkā 2015. gada 12. septembrī.

Procentu likme:

Termiņnoguldījuma procentu likme tiek piemērota individuāli, ņemot vērā noguldījuma summu un termiņu.

Ja rodas nepieciešamība izņemt ieguldītos līdzekļus pirms termiņa beigām, to iespējams izdarīt:

Par termiņnoguldījuma pārtraukšanu tiek ieturēta komisija saskaņā ar Cenrādi. Uzkrātie procenti netiek izmaksāti.

Lai par termiņnoguldījuma pārtraukšanu tiktu ieturēta samazināta komisijas maksa, piesaki to bankā vismaz 3 darba dienas iepriekš. Tu vari informēt banku:


Lai atteiktos no termiņnoguldījuma pamatsummas automātiskās pagarināšanas, piesaki to bankā  vismaz 2 darba dienas pirms termiņa beigām.