Grupas konts

Grupas konts ir pakalpojums, kas nodrošina vairāku juridiski un finansiāli saistītu uzņēmumu naudas līdzekļu virtuālu konsolidēšanu kopīgā kontā, vienlaicīgi saglabājot neatkarīgu maksājumu plūsmu un lietvedību katram grupā ietilpstošajam uzņēmumam.

Grupas konta pakalpojums ir viens no naudas līdzekļu pārvaldības un kontu konsolidācijas mehānismiem, ko izmanto uzņēmumi vai uzņēmumu grupas.

Pieaugot savstarpēji saistītu uzņēmumu skaitam, lielāka uzmanība jāpievērš arī kopīgo uzņēmumu grupas naudas resursu racionālai pārvaldībai. Izveidojot grupas kontu, iespējams būtiski samazināt uzņēmumu izmaksas, kas saistītas ar aizņēmumiem, un palielināt ar termiņnoguldījumiem saistītus ieņēmumus.


Ieguvumi

  • Samazina nepieciešamību pēc papildu aizņēmuma.
  • Uzlabo procentu ienākumus.
  • Uzlabo saistīto uzņēmumu grupas kopējo bilanci.
  • Uzlabo norēķinu kontu administrēšanu.
  • Sniedz pārskatu pār uzņēmumu grupas kopējo likviditāti.